nobello

terrazzo dat generaties meegaat

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Nobello BV

 • De omgeving op de werkplek moet een minimale temperatuur hebben van 18 graden
 • Er dient voldoende verlichting op de werkplek aanwezig te zijn om de werkzaamheden naar behoren te kunnen
 • Op de werkplek dient een werkende stroomvoorziening aanwezig te zijn van 230 volt/16 ampère. Indien zwaar schuurwerk is er 400 volt/35 ampère
 • Daar waar de werkzaamheden plaats vinden is deze vrij van obstakels die kunnen belemmeren in de uitvoering van het werk (bezemschoon).
 • Alle eventuele apparatuur (computers ) dient tijdig ontkoppelt te zijn, zo niet dan kan Nobello BV niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of vervolgschade die hierdoor ontstaat, en of eventuele andere kosten die dit met zich meebrengt.
 • Binnen deuren dienden verwijderd te zijn, voor start werkzaamheden, indien deze niet verwijderd zijn kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, strepen onder de
 • In de nabijheid van onze werkzaamheden is er geen open vuur, zijn er geen siliconen werkzaamheden, geen las en
 • De vloer dient vrij te zijn van openingen q. gaten, v.b. bij kozijnen of doorvoeringen van pijpmateriaal , kabels etc. Deze dienden dicht gezet te zijn met de juiste materialen , deze kunnen opgevraagd te worden bij Nobello BV
 • In de offerte is niet opgenomen verticaal Nobello BV gaat ervan uit dat het project ‘’goed’’ bereikbaar is met betrekking tot het lossen van materialen. Eventuele parkeerkosten worden verrekend. 10.Parkeerkosten worden doorberekend

11.De opgegeven prijzen in deze offerte zijn gebaseerd op beschikbare gegevens zoals verstrekt. Bij een afwijking in minder of meer meters kan dit tot een prijswijziging leiden. Het aangegeven verbruik betreffende egaline, zoals beschreven in de offerte wordt bij overschrijding op basis van calculatie in rekening gebracht. 12.Werkzaamheden op basis van uurloon € 47,50 p/uur per manuur, exclusief 21% BTW.

 1. De werkzaamheden zijn gebaseerd op reguliere tijden, dit wil zeggen maandag tot en met vrijdag tussen 07:30 uur en 16:30 Buiten deze tijden wordt er een meerprijs ingediend, indien anders besproken is dit niet van toepassing.
 2. De ondervloer dient voldoende geventileerd te zijn, zodat optrekkend vocht geen invloed heeft op de Indien het geen geventileerde ondervloer is wordt er geen garantie gegeven op optrekkend vocht, ook niet nadat er eventueel een vochtscherm wordt toegepast door Nobello BV (conform stelling fabrikant vochtscherm).
 3. De ondervloer dient vormvast, druk vast te zijn, te voldoen aan NEN2741:2001 Bij een vloerverwarming geldt in een ‘nieuwe’ situatie een opstook protocol, welke op aanvraag verkregen kan worden. Bij geldt zowel voor een nieuwe aangebrachte ZC-dekvloer of een calcium sulfaat gebonden gietvloer.
 4. De vloertemperatuur dient minimaal 10 graden Celsius,
 5. Betalingscondities: 50% bij opdracht, 40% bij start werkzaamheden, 10% bij oplevering
 6. Het afval dient te kunnen worden afgevoerd naar gereedstaande vuilcontainers te beschikking gesteld door de Indien dit afval afgevoerd moet worden door Nobello BV dient dit van tevoren worden aangegeven.

19Er dient een duidelijke planning/dag datum te worden opgegeven met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden.

 1. Indien er vloerverwarming aanwezig is, dient deze volledig uit te
 2. Plinten dienen afgeplakt te zijn, v.m. spatten materiaal, om vervuiling tegen te gaan.

22.I.v.m. met schuurwerkzaamheden raden wij U aan om schilderwerk na het plaatsen van de gietvloeren uit te voeren.

23.Plinten excl. Ten gevolge van een ondergrond kan een plint plaatselijk gaan kieren

Indien geen plinten gewenst dient er vooraf overleg plaatst te vinden over eventuele randvoorwaarden en beperkingen.

Het gebruik van water zal door U vrij en kosteloos ter beschikking worden gesteld.

Nobello BV, Keerkring 49, 2801 DG Gouda.

Algemene Voorwaarden Nobello BV

Vastgesteld door de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Wij onze: de opdrachtnemer;
 • De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die het werk opdraagt;
 • Dag: een werkbare kalenderdag;
 • Werkdag: een kalenderdag tenzij deze valt op een algemene of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid dan wel bij of krachtens de voor de opdrachtnemer geldende CAO voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije

dag;

Artikel 2 – Werkingssfeer

 • Wij zijn nimmer gebonden aan van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden, ook niet indien wij deze afwijkende voorwaarden niet uitdrukkelijk ontkennen;
 • Een eventuele verwijzing door de opdrachtgever naar zijn voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand
 • De opdrachtgever wordt door de enkele aanvang der werkzaamheden door ons, geacht akkoord te gaan met de toepasselijkheid van

onze algemene voorwaarden;

 • Indien in enig geschil niettemin zou worden bepaald dat ook de voorwaarden van de opdrachtgever toepasselijk zijn, prevaleren onze

voorwaarden bij strijdigheid van een of meer bepalingen;

 • Het in dit artikel bepaalde kan uitsluitend worden opzij gezet indien wij na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk te kennen geven dat de algemene voorwaarden van de opdrachtgever toepasselijk zijn;

Artikel 3 – Offerte c.q. aanbieding

 • Elke offerte is één ondeelbaar geheel en is vrijblijvend, tenzij anders wordt overeengekomen;
 • Het aanbod vermeldt indien mogelijk het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen;
 • De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van ons aanbod door de opdrachtgever;
 • Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk aan ons te worden bevestigd schriftelijk door ons te zijn aanvaard;
 • De overeenkomst wordt tevens geacht te zijn tot stand gekomen op het tijdstip dat wij de werkzaamheden hebben aangevangen;

Artikel 4 – Onze rechten en verplichtingen

 • De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen;
 • Wij zijn in geval wij de opdrachtgever ter zake hebben gewaarschuwd en desalniettemin de opdrachtgever uitvoering der betreffende werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond volgens

een ondeugdelijke werkwijze resp. onder ondeugdelijke

omstandigheden heeft verlangd, niet aansprakelijk voor door ons uitgevoerd werk;

 

Artikel 5 – Rechten en Verplichtingen opdrachtgever

 • Indien op detailtekeningen opmerkingen staan als maten in het werk te controleren of dergelijke, nemen wij aan dat deze maten door de opdrachtgever zijn gecontroleerd en juist bevonden. Bovendien zal

de opdrachtgever binnen acht dagen na het geven van de opdracht een leveringsschema verstrekken, aangevende op welke data de verschillende onderdelen moeten worden geleverd c.q. het werk moet worden aangevangen en opgeleverd.

 • Indien het leveringsschema q. de planning niet kan worden aangepast aan onze productie, hebben wij het recht nadere voorwaarden

te stellen of de opdracht geheel of gedeeltelijk te herroepen;

 • De opdrachtgever zorgt voor de voor het werk benodigde goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, alsmede

de overige voor het werk te verschaffen gegevens;

 • De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot ons werk behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van onze werkzaamheden daarvan geen vertraging

Indien niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever ons daarvan tijdig in kennis te stellen;

 • Indien de aanvang van ons werk wordt vertraagd door niet aan ons te wijten omstandigheden moet de opdrachtgever ons de daarmede verband houdende schade en kosten vergoeden en hebben wij het recht op verschuiving van de opleveringsdatum, ook als wij daarom niet vragen;
 • De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen, hulpmiddelen en voorzieningen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd;
 • Indien door ons hulp of bijstand van welke aard ook wordt verleend, geschiedt zulks buiten onze verantwoordelijkheid en voor rekening

en risico van de opdrachtgever;

 • Adviezen, voorzieningen en werkzaamheden van derden, al dan niet volgens onze gegevens en tekeningen, die van invloed zijn of kunnen zijn op onze prestaties zijn voor rekening en risico van de
 • De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat wij bij aankomst op het werk onze werkzaamheden terstond kunnen aanvangen en

deze gedurende de normale werkuren kunnen uitvoeren. Werkzaamheden buiten de normale werkuren moeten worden gedoogd indien wij zulks noodzakelijk achten;

 • De opdrachtgever dient om niet te zorgen voor:

a goede verharde toegangswegen tot het werk dusdanig dat ons materiaal en materieel te allen tijde in volle ladingen tot aan de ingang van het gebouw gebracht kunnen worden; voor zover dat niet het geval is, moet de opdrachtgever aan ons extra kosten, waaronder met name begrepen extra mankracht voor aanvoer materiaal, vergoeden.

b afsluitbare, verlichte, droge, zindelijke opslagruimte van voldoende grootte, voor opslag van onze materialen, machines etc;

c tegen vorst en hitte beveiligde/beschermde opslagruimte voor de opslag van brand- c.q. vuurgevaarlijke en vorstgevoelige materialen; d het in ontvangst nemen van voor onze werkzaamheden bestemde materialen en deze te behandelen in overeenstemming met

de verpakking aangebrachte aanwijzingen voor de opslag daarvan;

e water en elektriciteit, zowel voor licht als krachtstroom met voldoende

 

spanning en met zoveel gemakkelijk aan te sluiten stopcontacten, zodat wij binnen een straal van 25 meter hierover

kunnen beschikken;

f schaftlokaal, wasgelegenheid en toiletten c.q. de vrije toegang daartoe voor ons personeel;

g behoorlijk volgens de voorschriften bruikbare bouwliften, steigers en bouwmateriaal;

h alle maatregelen ter voorkoming van vorstverlet, welke worden voorgeschreven door de Stichting Risicofonds voor het Stukadoors- Afbouw, Terrazzo/vloerenbedrijf

 • Indien werkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever verplicht er zorg voor te dragen dat het bouwwerk met glas of

ander licht-doorlatend materiaal is dichtgemaakt, indien de weersomstandigheden dit naar ons oordeel noodzakelijk maken. Bij

gebreke daarvan zijn wij niet verplicht het werk uit te voeren en is de opdrachtgever verplicht aan ons alle door ons in verband daarmede geleden schade te vergoeden.

 • De opdrachtgever dient zodanige maatregelen te nemen, dat het door ons aangebrachte werk niet wordt beschadigd of vernield;
 • Kosten welke ontstaan doordat aan het in het vorige lid gestelde niet, niet-tijdig of niet-volledig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever;
 • De opdrachtgever zal zorg dragen, dat kwetsbare onderdelen in de omgeving van het door ons aan te brengen werk tevoren worden
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat ten tijde van de uitvoering van onze werkzaamheden in de omgeving daarvan aanwezige personen vooraf op de hoogte zijn gesteld van aan onze werkzaamheden verbonden stof-, stank-, reuk- en geluidshinderbezwaren en dat

anderen dan ons personeel de toegang tot de ruimten waarin wij onze werkzaamheden verrichten alsmede gedurende de tijd daarna die wij noodzakelijk achten, is ontzegd;

 • De opdrachtgever stelt om niet de voorzieningen beschikbaar voor het gescheiden inzamelen van chemisch- en bouwafval;
 • De opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat van de te verwerken materialen en het materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld;
 • Indien door ons ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, catalogi, maat en/of gewichtsopgaven zijn verstrekt, zijn deze voor ons niet bindend; deze bescheiden blijven ons De opdrachtgever is

ervoor aansprakelijk, dat deze bescheiden niet worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven. Indien een opdracht niet wordt verleend, zullen deze bescheiden op ons verzoek terstond aan ons worden geretourneerd;

Artikel 6 – Prijzen

 • Alle prijzen zijn exclusief BTW;
 • Kostenbegrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen brengen wij niet afzonderlijk in rekening indien ons op grond daarvan een opdracht wordt verleend;
 • In het geval ons géén opdracht wordt verleend zijn wij gerechtigd de kosten van het maken van begrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, etc. in rekening te
 • Indien na het aanvaarden der opdracht de materiaalprijzen, de prijzen van hulpmateriaal en grondstoffen zoals elektriciteit, de prijzen

van onderdelen welke wij van derden betrekken, lonen en salarissen,

 

sociale lasten, overheidslasten, omzetbelasting, vrachten en assurantiepremies, een verhoging ondergaan, waaronder begrepen prijsverhogingen door koersverschillen in valuta waarin wij onze materialen kopen dan wel de door ons te gebruiken materialen worden gekocht of indien door wijziging van een of meer der genoemde factoren onze opslagen veranderen, ook al geschiedt dit ten gevolge

van reeds bij het aanvaarden der opdracht te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de bij de aanvaarding der opdracht overeengekomen prijs met inachtneming der eventueel ter zake bestaande

wettelijke bepalingen dienovereenkomstig te verhogen;

 • De in dit artikel genoemde prijsverhogingen zullen deel uitmaken van de bedongen prijs; de verhogingen dienen door de opdrachtgever onder dezelfde voorwaarden te worden voldaan als de aanvankelijk overeengekomen

Artikel 7 – Monsters

 • Indien door ons een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze

van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

 • Geringe kleur-, en structuurverschillen zijn De opdrachtgever vrijwaart ons ter zake van enige aansprakelijkheid voor eventuele kleurafwijkingen en/of verkleuringen;

Artikel 8 – Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering

 • De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd wordt in de overeenkomst uitgedrukt, hetzij in werkbare dagen, weken of – maanden, hetzij door een bepaalde dag te noemen;
 • Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen worden werkdagen respectievelijk halve werkdagen als onwerkbaar

beschouwd, wanneer door omstandigheden die ons niet te wijten zijn gedurende vijf uren respectievelijk tenminste twee uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt;

 • Als de oplevering van een werk zou moeten geschieden op een dag

die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering;

 • De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd kan door de opdrachtgever in overleg met ons worden verlengd,
 • Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestek wijzigingen dan wel van wijzigingen

in de uitvoering van het werk de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd kan van ons niet gevergd worden dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd en hebben wij

recht op termijnverlenging, ook als daarom niet wordt gevraagd.

Artikel 9 – Overmacht

 • Indien ten gevolge van of in verband met oorlog, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, onlusten, blokkade, verkeersbelemmeringen, algemene of partiële werkstaking, uitsluiting, gedwongen stilstand,

brand, watersnood en/of abnormale waterstand, epidemie,

ziekte van personeel, directe of indirecte stagnatie in ons bedrijf ontstaat, of indien door vandalisme, bezetting (ook door krakers), atoomkernreacties, milieuramp, milieuverontreiniging t.p.v. het uit te voeren werk en met de gezondheid van personen bedreigende

gevolgen, acties van maatschappelijke groeperingen, in- of uitvoerverbod, sneeuw-, en/of ijsbelemmering of door enige andere oorzaak

 

buiten onze schuld, de benodigde grondstoffen, hulpmaterialen

of onderdelen welke wij van derden betrekken, ons niet resp. niet tijdig kunnen bereiken, en/of onze werknemers het bouwobject niet

kunnen bereiken of aldaar verblijven, hebben wij het recht de lever aanwijzingen op de begeleidingspapieren en/of op de vering der materialen en/of de uitvoering van het werk op te schorten

zolang deze stagnatie of verhindering aanhoudt;

 • Indien deze stagnatie of verhindering langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht, de overeenkomst, mits

zulks schriftelijk binnen veertien dagen geschiedt, te annuleren voor zover het betreft het nog niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte. Hetgeen bij annulering reeds is geleverd c.q. uitgevoerd moet alsdan gelijktijdig worden betaald. Bij zodanige annulering, onverschillig

welke partij zich hiervan bedient, zijn wij niet gehouden enige vergoeding ter zake te verlenen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Indien de uitvoering van onze werkzaamheden wegens vorst, sneeuw of

de gevolgen hiervan niet mogelijk is en wij het verzuim van onze werknemers niet kunnen declareren bij de Stichting Risicofonds voor het

Stukadoors- Afbouw, Terrazzo/vloerenbedrijf, omdat deze Stichting doorwerken mogelijk acht, zal de daardoor ontstane schade door de opdrachtgever

aan ons worden vergoed;

Artikel 11 – Opneming en goedkeuring

 • 1 De opneming geschiedt op onze schriftelijke, tot de opdrachtgever gerichte, mededeling houdende de dag waarop naar ons oordeel het werk zal zijn voltooid;
 • 2 De opneming geschiedt in de regel binnen acht dagen na de in het vorige lid bedoelde De opdrachtgever dient ons tijdig, zo mogelijk drie dagen tevoren, schriftelijk mede te delen op welke datum en tijdstip de opneming plaats vindt;
 • 3 Nadat het werk is opgenomen wordt ons door de opdrachtgever binnen acht dagen medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd en in het laatste geval met opgaaf van de
 • Wordt niet binnen acht dagen na opneming een schriftelijke mededeling door de opdrachtgever aan ons gezonden dat het werk al dan niet

is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd;

 • 5 Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring Wij zijn gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen;

Artikel 12 – Oplevering

 • 1 Levertijden gelden nimmer als fatale Bij overschrijding van de levertijd c.q. de opleveringstermijn, dient de opdrachtgever

ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons een laatste, redelijke, termijn te geven;

 • 2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd;
 • 3 Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als: a De opdrachtgever dit aan ons mededeelt;

b Wij de opdrachtgever schriftelijk hebben bericht het werk voltooid te achten. Indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen

na dagtekening van ons desbetreffend bericht schriftelijk bezwaren tegen de voltooiing van het werk kenbaar maakt, wordt het

werk geacht te zijn goedgekeurd;

c De opdrachtgever het object waaraan/waarbinnen het werk is

 

verricht weer in gebruik neemt c.q. in gebruik heeft gegeven, met dien verstande, dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 13 – Betaling

 • 1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na Kortingen onder welke benaming ook mogen nimmer in mindering worden gebracht. Bij de betaling is schuldvergelijking nimmer toegestaan,

noch is het de opdrachtgever toegestaan dat hij enige betalingsverplichting jegens ons opschort;

 • Indien voor het vaststellen van betalingstermijnen eenheidsprijzen gelden, zullen deze globaal zijn en dienen ter bepaling van tussentijdse Deze eenheidsprijzen gelden nimmer

voor het berekenen van de kosten voor eventueel meer- en/of minderwerk dan wel voor het vaststellen van prijzen voor andere werken;

 • Indien de opdrachtgever de goederen niet op in het leveringsschema

c.q. planning gestelde data kan of wil ontvangen of indien hij in

gebreke is gebleven tijdig een leveringsschema c.q. planning te verstrekken, komen de daardoor noodzakelijk geworden kosten van

opslag voor rekening van de opdrachtgever, terwijl wij de betaling van de opgeslagen goederen kunnen vorderen;

 • 4 Bij de vaststelling der tussentijdse betalingsverplichtingen kan naar verhouding rekening worden gehouden met genoemde
 • Indien enige betaling niet tijdig is geschied, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, onverminderd ons

recht van opschorting van onze verplichtingen bij niet-tijdige betaling van termijnen;

 • 6 Bij overschrijding der betalingstermijn verbeurt de opdrachtgever een vertragingsrente van anderhalf (1,5) procent voor elke maand

(een gedeelte van een maand daarbij voor een volle maand te rekenen) over het niet tijdig betaalde bedrag. Voor rekening van de opdrachtgever zijn voorts alle kosten van inning der niet-tijdig betaalde

bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het niet tijdig

betaalde bedrag.

 • 7 Voor zover wij voor inning van bedrag en rechtskundige hulp nodig hebben en de kosten daarvan meer bedragen dan genoemde 15%,

is de opdrachtgever ook dat meerdere verschuldigd.

 • 8 De volledige prijs zal geheel en onmiddellijk zonder voorafgaande in gebrekenstelling opeisbaar zijn in de volgende gevallen:

a indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel een

aanvraag tot zijn onder curatelestelling is aanhangig gemaakt;

b enig beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of andere bezittingen van de opdrachtgever wordt gelegd;

c bij overlijden van de opdrachtgever of indien zijn voornemen tot het metterwoon verlaten van Nederland blijkt;

d indien de opdrachtgever een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is, dezelve in liquidatie treedt,  wordt ontbonden of een andere vennoot c.q. bestuurder verkrijgt, dan wel een vennoot of bestuurder uit- resp. aftreedt;

 • 9 Zolang geen volledige betaling van enige deel- of eindfactuur eventueel inclusief vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, heeft plaatsgevonden, blijven geleverde materialen ons

 

 • Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van

de op de vordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarnaast strekken betalingen tot mindering op de hoofdsom.

Artikel 14 – Reclames en garantie

 • Indien bij uitgevoerd werk of bij de levering andere zichtbare gebreken worden geconstateerd, moeten hierover binnen acht dagen na

de constatering daarvan worden gereclameerd;

 • 2 Reclames dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk te onzer kennis te worden gebracht;
 • Indien de opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt onder het beding op keur van de directie of onder andere benaming de keuring aan derden heeft gedelegeerd, dient dit op de in het vorige lid omschreven wijze en binnen de gestelde tijdstippen te onzer kennis te worden gebracht;
 • 4 Een door ons verzonden factuur wordt geacht door de ontvanger van de factuur te zijn goedgekeurd, indien het schriftelijk bericht van met redenen omklede bezwaren tegen de factuur ons niet heeft bereikt

binnen 5 werkdagen nadat de factuur door ons is verzonden;

 • 5 Alle gebreken aan geleverde zaken, of het uitgevoerde werk, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes maanden na de

levering resp. oplevering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend

als direct gevolg van een onjuistheid in de door ons ontworpen constructie, gebrekkige verwerking of gebruik van materiaal, waarvan

wij hadden kunnen weten, dat dit ondeugdelijk was, worden door ons kosteloos gerepareerd, herleverd of hersteld (naar onze keuze). Onze garantie bevat geen verplichting tot vergoeding van schade, welke door herlevering, herstel of anderszins voor de opdrachtgever mocht ontstaan;

 • 6 Voor gebruikte materialen voor het werk wordt geen garantie verleend;
 • Indien de opdrachtgever ons materiaal voor verwerking beschikbaar stelt, geldt de garantie uitsluitend de deugdelijkheid van de daaraan

door ons verrichte werkzaamheden;

 • Indien ter voldoening aan garantiebepalingen onderdelen door nieuwe worden vervangen gelden ten aanzien van deze nieuwe onderdelen dezelfde garantiebepalingen; de vervangen onderdelen worden

ons eigendom;

 • Onze verplichting tot vergoeding van schade strekt nimmer verder dan een bedrag van maximaal de aanneemsom van het onderhavige werk dan wel het totaal van gewerkte uren en verwerkte materialen;
 • Voor gevolgschade zijn wij nimmer Onze garantieverplichtingen vervallen door elke niet, niet tijdige of niet volledige betaling

door de opdrachtgever. Nakoming onzerzijds der garantiebepalingen kan eerst worden gevorderd nadat de opdrachtgever volledig

aan zijn betalingsverplichting, ook van vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, zal hebben voldaan.

Artikel 15 – Arbitrage

 • Geschillen worden beslecht door de gewone Rechter, dan wel naar onze keuze door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, onverminderd de bevoegdheid van de President van de Rechtbank, rechtdoende in kort geding;
 • Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing